PERSONUPPGIFTER

 

Personuppgifter

Kunden ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till någon obehörig.

När du som medlem och kund fyller i dina personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av Lindas Beauty Center. Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med GDPR . Dataskyddsförordningen och PUL, Personuppgiftslagen. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs vidare eller används av en tredje part. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska korrigeras eller raderas.

Vid fall av bedrägeri utlämnas uppgifter till polismyndighet och övriga utredare (t.ex. domstol) om så krävs.

 

Garanti & anvisningar

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Lindas Beauty Center lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Om du känner dig osäker på de anvisningar som medföljer din produkt, kontakta oss innan användning så vi kan hjälpa dig. Vi kan inte ta ansvar för eventuell överkänslighet mot ingredienser i en produkt eller ett prov. Om du är osäker på vad produkten eller provet innehåller, kontakta oss innan användning/beställning.

 

 

Tvist

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas härigenom utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Lindas Beauty Center förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information utan föregående avisering.

 

 

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörs: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

 

FLER FRÅGOR?

Kontakta oss gärna via mail, kundservice@lindasbc.se om ni har övriga frågor på 0224-14043.